Licență – Automatică și Informatică Aplicată

 

 1. Discipline studiate: Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4
 2. Competențe obținute
 3. Ocupații posibile

 

AIA-1

Automatică și Informatică Aplicată – specializare care face parte din domeniul Ingineria sistemelor (IS), un domeniu interdisciplinar al ştiinţei şi tehnologiei, ce vizează dezvoltarea şi implementarea integrată, într-o concepţie sistemică, a echipamentelor, sistemelor de control şi de comunicaţii destinate conducerii proceselor în diferite sectoare de activitate: ştiinţifică, tehnică şi economică.

Programul de studii universitare de licență Automatică şi Informatică Aplicată asigură pregătirea de bază pentru viitorii ingineri automatişti, prin transmiterea de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi care să le permită acestora să realizeze:

 • analiza, identificarea şi modelarea proceselor, în vederea proiectării integrate a soluţiilor de control automat;
 • implementarea în hardware și software a algoritmilor de conducere a proceselor;
 • proiectarea şi implementarea aplicaţiilor software pentru rezolvarea sarcinilor specifice din diferite domenii de activitate.


Anul I

Semestrul I Semestrul al II-lea
Algebră liniară și geometrie analiticăProgramare I
Analiză matematică Ecuații diferențiale și calcul operațional
Introducere în informatică aplicatăCircuite electronice I
FizicăElectrotehnică
Logică computaționalăMecanică
Desen și grafică asistată de calculatorEconomie
SportSport
Politici economice, științifice și culturale ale UE


Anul II

Semestrul ISemestrul al II-lea
Analiza și sinteza dispozitivelor numericeIntroducere în automatică
Programare IIStructuri de date și algoritmi
Matematici specialeAutomate și microprogramare
Calcul numericTehnici de optimizare
Circuite electronice IIStatistica și prelucrarea datelor
Modelarea sistemelor fiziceBaze de date
Limba englezăLimba engleză
Sport


Anul III

Semestrul ISemestrul al II-lea
Discipline obligatoriiDiscipline obligatorii
Teoria sistemelor ISisteme cu evenimente discrete
Sisteme cu microprocesoareIdentificarea sistemelor
Sisteme automate cu eșantionareArhitecturi de calculatoare
Limba englezăSisteme cu microprocesoare - proiect
Discipline opționale AManagement
Senzori și traductoareLimba engleză
Echipamente hidropneumaticeDiscipline opționale A
Echipamente și structuri de reglare automatăRobotică
Discipline opționale IATeoria sistemelor II
Programare independentă de platformăSisteme automate cu eșantionare - proiect
Ingineria sistemelor de programeEchipamente și structuri de reglare automată - proiect
Discipline opționale IA
Procesoare numerice de semnal
Programare independentă de platformă - proiect
Practică - 5 săptămâni - la sfârșitul semestrului al II-lea

Anul IV

Semestrul ISemestrul al II-lea
Discipline obligatoriiDiscipline obligatorii
Ingineria reglării automateComunicații în sisteme de conducere
Transmisia datelor – Controlul la distanță al proceselorElaborarea proiectului de diplomă
Programarea aplicațiilor de timp realDiscipline opţionale (A)
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomăFabricație asistată de calculator
Discipline opţionale (A)Sisteme adaptive și robuste
Sisteme de conducere a roboțilorIngineria reglării automate – proiect
Sisteme de vedere artificialăDiscipline opţionale (IA)
Conducerea proceselor tehnologiceRețele neuronale și logică fuzzy
Discipline opţionale (IA)Sisteme de inteligență artificială distribuite
Rețele de calculatoareAplicații internet
Sisteme bazate pe cunoaștere Programarea aplicațiilor de timp real – proiect
Sisteme de așteptare și aplicațiiSisteme bazate pe cunoaștere – proiect

  Pentru detalii legate de disciplinele studiate – vezi planurile de învățământ:

Seria 2018-2022Seria 2017-2021Seria 2016-2020Seria 2015-2019

Competențe dobândite (înscrise în suplimentul la diplomă)

Competențe profesionale

 • Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor.
 • Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
 • Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator.
 • Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată.
 • Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automată, utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate.
 • Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calității, în contexte economice şi manageriale.
 • Integrarea cunoştinţelor şi tehnicilor de control automat, prelucrarea informaţiilor şi comunicaţii în cadrul sistemelor de control în reţea.

Competențe transversale

 • Aplicarea, în contextul respectării legislaţiei, a drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor şi valorilor codului de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată, luarea deciziilor și atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.
 • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Ocupații posibile (cod COR – Clasificarea Ocupațiilor din România)

 • Inginer automatist (214402)
 • Asistent de cercetare în automatică (251418)
 • Proiectant inginer de sisteme şi calculatoare (214419)
 • Administrator de rețea de calculatoare (inginer de sistem) (213902)
 • Administrator baze de date (213903)
 • Inginer de sistem software (213905)
 • Manager proiect informatic (213906)
 • Specialist mentenanţă electromecanică-automatică echipamente industriale (214429)